سنگ صبور

دوستی وانسانیت

تیر 93
8 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
3 پست
مهر 92
16 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
8 پست
مهر 90
1 پست
دوست
1 پست
دوست_پسر
1 پست
بانک
1 پست
جایزه
1 پست
قرعه_کشی
1 پست
وعده
1 پست
پوچ
1 پست
ایرانی
1 پست
ایرانیها
1 پست
ارزش
1 پست
واقعی
2 پست
قدرت
1 پست
بخشیدن
1 پست
عشق
1 پست
معنا
1 پست
کتاب
2 پست
مطالعه
1 پست
مهربانی
1 پست
چه_کردی
1 پست
درجه_یک
1 پست
کوته_نظر
1 پست
آب
1 پست
گل_نکنیم
1 پست
دلقک
1 پست
قضاوت
1 پست
خدا
1 پست