این خانه که می بینی، گاه از تو و، گاه از من

جاوید نخواهد ماند، خواه از تو و خواه از من

/ 0 نظر / 11 بازدید