خشم

گفته میشود:
شبی مار بزرگی وارد دکان نجاری میشود برای پیدا کردن غذا. عادت نجار این بود که موقع رفتن بعضی از وسایل کارش را روی میز بگذارد آن شب هم اره کارش روی میز بود همین طور که مار گشتی میزد بدنش به اره گیر می کند وکمی زخم میشود مار خیلیناراحت میشود و در دفاع از خود اره را گاز میگیرد که سبب خون ریزی دور دهانش میشود او نمیفهمد که جه اتفاقی افتاده و از اینکه اره دارد به او هجوم میکند ومرگش حتمیست تصمیم میگرد برای اخرین بار از خود دفاع کرده وهر چه شدیدتر هجوم کند دور اره بدنش را پیجاند و هی فشار داد نجار صبح که امد روی میز بجانب اره لاشهء ماری بزرگ وزخم الود دید که فقط و فقط بخاطر بیفکری وخشم زیاد مرده است احیانا درلحظه خشم میخواهیم دیگران را برنجانیم بعد متوجه میشویم جز خودمان کس دیگری را نرنجانده ایم وموقعی اینرا درک کرده که خیلی دیر شده... زندگی بیشتراحتیاج دارد که گذشت و چشم پوشی کنیم از اتفاقها؛ازادمها؛ از رفتارها؛ گفتارها؛ خودمان را یاد دهیم به گذشت و چشم پوشی عاقلانه و بجا. چون هر کاری ارزش این را ندارد که روبرویش بایستی واعتراض کنی. و البته هر کسی
عکس: ‏گفته میشود:  شبی مار بزرگی وارد دکان نجاری میشود برای پیدا کردن غذا. عادت نجار این بود که موقع رفتن بعضی از وسایل کارش را روی میز بگذارد آن شب هم اره کارش روی میز بود همین طور که مار گشتی میزد بدنش به اره گیر می کند وکمی زخم میشود مار خیلی ناراحت میشود و در دفاع از خود اره را گاز میگیرد که سبب خون ریزی دور دهانش میشود او نمیفهمد که جه اتفاقی افتاده و از اینکه اره دارد به او هجوم میکند ومرگش حتمیست تصمیم میگرد برای اخرین بار از خود دفاع کرده وهر چه شدیدتر هجوم کند دور اره بدنش را پیجاند و هی فشار داد نجار صبح که امد روی میز بجانب اره لاشهء ماری بزرگ وزخم الود دید که فقط و فقط بخاطر بیفکری وخشم زیاد مرده است احیانا درلحظه خشم میخواهیم دیگران را برنجانیم بعد متوجه میشویم جز خودمان کس دیگری را نرنجانده ایم وموقعی اینرا درک کرده که خیلی دیر شده... زندگی بیشتراحتیاج دارد که گذشت و چشم پوشی کنیم از اتفاقها؛ازادمها؛ از رفتارها؛ گفتارها؛ خودمان را یاد دهیم به گذشت و چشم پوشی عاقلانه و بجا. چون هر کاری ارزش این را ندارد که روبرویش بایستی واعتراض کنی. و البته هر کسی‏
/ 0 نظر / 10 بازدید